Георги Младенов ( Торонто, Канада )

Кой издържаше Иванъ Михайловъ?

 _______________________Сензационни разкрития__________

______За опитите на ДС да “ОБГРИЖВА” Ванчо Михайловъ_____

На 7 Мартъ 2007 година по страниците на http://www.focus-news.net/ city of Sofia - Bulgaria, бе публикувано интервюто на някой си Чакъровъ, който билъ политически съветникъ на Тодоръ Живковъ, презъ периода на неговото управление. Интервюто е взето отъ Г. Коритаровъ ( агентъ “Албертъ”) единъ отъ фъмозните журналисти въ България днесь!

Четейки интервюто веднага ми дойде на умъ ,  че на другиятъ денъ ще излезе отъ дежурниятъ удбашъ Викторъ Цветановски нещо въ сръбскиятъ вестникъ http://www.utrinskivesnik.com.mk/ dated 8.03.2007. Веднага следъ публикацията влезохъ въ връзка съ Вида Боева отъ Охридъ ,че ще трябва да отговоримъ на тази измислица на Чакъровъ. Тя, Вида ми отговори , че щяла да пише . Допускамъ , че нейният текстъ ще бъде готовъ за няколко дена. По същото време, влязохъ въ връзка и съ бившите български дипломати и ги попитахъ, дали ми биха позволили да ги ги цитирамъ? Не избегнахъ да попитамъ и професоръ Д. Гоцевъ дали и той би ми позволилъ да го цитирамъ?

Следва цитата на Костадинъ Чакъровъ, на който ще отговоря.

 

Костадин Чакъров: Да, с шеф Емил Александров. После той стана заместник-председател на Комитета за култура. Бяха пратени, сега да не употребя думата, сътрудници на този отдел и на това управление във Ватикана, в Дъмбартон, в САЩ, навсякъде където имаше български документи. Влезе се в контакт с Ванче Михайлов, няма да крия, след толкова години мога да кажа, че ДС му плащаше, издържаше го.
Водещ: На кого?
Костадин Чакъров: На Ванче Михайлов.
Водещ: Държавна сигурност му е плащала?
Костадин Чакъров: Да, да, защото той даде много... сега, тя не му даваше като сътрудник, тя го подпомагаше, защото той не беше в цветущо финансово положение. Той даваше много ценни документи за българската история. Тя не му е давала, грубо и вулгарно едва ли не да го заведе на отчет.
Водещ: Да, нямам това предвид.


Костадин Чакъров: Не искам да кажа това, просто го подпомагаше, финансово го подпомагаше.
Водещ: Колко време го е подпомагала ДС?
Костадин Чакъров: Поне 5-6 години.
Водещ: Преди да умре?
Костадин Чакъров: Не, от периода 1975-1981, 1982, 1983 година, нататък някъде.
Водещ: Той знаеше ли, че ДС му помага?
Костадин Чакъров: Не, едва ли. Той беше на възраст и работеше за България, а къде отива целият този извор от документи и т.н, не е необходимо...
Водещ: Как, по какъв начин са му давани парите? От хора около него?
Костадин Чакъров: От хора, които могат да го подпомогнат. Това не е престъпление, те не са му давани като подкуп или като някаква такава агентурна изпълнявана поръчка.
Водещ: Ясно.
Костадин Чакъров: Подпомагане по хиляди начини.
Водещ: Но това е било от службите за сигурност.
Костадин Чакъров: Да, от службите за сигурност.
Водещ: Това Вие със сигурност ли го знаете?
Костадин Чакъров: Със сигурност го зная.
Водещ: Това за първи път ли го казвате?

 

Чакъровъ казва по българската телавизия , че те влезли въ връзка съ Иванъ Михайловъ и следъ 1975 година почнали да го издържатъ,понеже билъ въ много тежко положение!

Автора (Г.М.) задава въпроса на Костадинъ Чакъровъ да каже при своето следващо интервю, какъ е живялъ Иванъ Михайловъ до момента , когато почнали българските комунисти да го издържатъ? Понеже Костадинъ Чакъровъ, не знае и следователно автора ще му отговори. Въ Ц.К. на МПО имаше едно перо което се казваше Македонска кауза! Въ касата на това перо имаше 350 хиляди долари.Парите бяха подарени отъ българи, които никогаш не са живели въ България. Те бяха хора, които бяха  дошли в Северна Америка, директно отъ Македония следъ 1913 година, когато Македония бе окупирана отъ сърбите и гърците. Първите пари са дадени отъ единъ българинъ въ Детроитъ на име Парговъ. Той финансира и ранните спомени на Гнъ. Иванъ Михайловъ.

Другите пари са събирани презъ шестдесетте години на миналиятъ векъ, когато Гнъ. Асенъ Аврамовъ посещава Северна Америка за последенъ пъть!Тогава МПО купува имотъ на улица EGLINTON in the city of Toronto. Години следъ това този имотъ се продава, поради недоверието на Ц.К. къмъ съветника на КИРО ГЛИГОРОВЪ. Продължаваме!

Костадинъ Чакъровъ казва , че тяхните служби издържали Иванъ Михайловъ но той не знаелъ , че те са му давали пари?

Самиятъ Чакъровъ не ни казва въ интервюто, кой е този имигрантъ, на който са давали парите! Той поставя въпроса предъ своятъ слушателъ да си помисли, защо не казва, кой е човека или хората, на които са давали парите? Това Чакъровъ не го казва, понеже такова нещо няма и такива хора няма.

ваше Македонска кауза! Въ касата на това перо имаше 350 хиляди долари.Парите бяха подарени отъ българи

 

Сега: какъ са влезли въ връзка съ Иванъ Михайловъ?

 Къмъ края на седемдесетте години въ Торонто пристига за консулъ Страхилъ Червенковъ чийто родители са някъде отъ Костурско!

На читателя ще трябва да обясним , че консулството въ Торонто е отворено по смутрението на братя Младенови, които пишатъ до Петъръ Младеновъ ,че трябва да се отвори консулство въ Торонто, където да се води война за душата на българите въ Македония!

Останалото е приказки за хора като Костадинъ Чакъровъ и Викторъ Цветановски.

По това време,Страхилъ Червенковъ казва на Пандо Младеновъ ,че те отъ години искатъ да влезътъ въвъ връзка съ Иванъ Михайловъ, но не могътъ. Страхилъ (сега покойникъ) казва на Пандо Младеновъ, че те били въвъ връзка съ професоръ Смичковъ въ Швейцария , но той не можалъ да имъ свърши работата!

Слушайки този разговоръ, Пандо Младеновъ,казва на Страхилъ Червенковъ, че за тази работа са нужни петъ минути!. Това може да го свърши братъ ми за петъ минути. Той е много добъръ приятелъ съ Гнъ. Иванъ Михайловъ. И ето ти вечерта на гости пристигатъ при автора Страхилъ Червенковъ и Христо Христовъ отъ Отава.

 Другарю Чакъровъ прочети цялиятъ текстъ! Това важи и за Удбаша ВИКТОРЪ ЦВЕТАНОВСКИ!

Тукъ е интересно да разберемъ, кой, кого лъже?

Георги Младеновъ при свойте пътувания до Италия, като представителъ на firmata CHICHO, често се отбива на гости при Иванъ Михайловъ.

Георги Младеновъ отъ студенските си години въ Италия, остава съ много хубаво  мнение за Иванъ Михайловъ и неговиятъ съселянинъ Асенъ Аврамовъ.

Често авторът (Г.М.) представя въпроса за Македония като неразрешенъ български въпросъ.Тогава и двамата негови чичовци Иванъ Михайловъ и Асенъ Аврамовъ (1967г) казватъ , че те  никога не са били за отделна Македонска държава!

 

Сега какъ се стига до това,че Костадинъ Чакъровъ пише за 1982 година. Г. Младеновъ най-после се решава да отведе някой при Иванъ Михайловъ, за да не би утрешните поколение да останатъ съ впечатлението ,че македонските българи са сепаратисти?

Въ това се крие тайната, защо Младенови говорятъ съ българските дипломати и ги канятъ на гости? Младенови мислятъ , че могътъ да окажатъ влияние върху политиката на България за Македония . Читателя трябва да знае , че съмиятъ Атанасъ Малеевъ моли Г. Младеновъ да стане представителъ на ФАРМА ХИМЪ отъ България!

Продължаваме….

 

Г. Младеновъ презъ 1982 година се спира на лицето което ще позволи да дойде съ него до Римъ за да се срещне съ Иванъ Михайловъ. Георги Младеновъ решава да вземе младиятъ Никола Вапцаровъ, които  тогава работи въ канцеларята на Славянскиятъ комитетъ въ България.

Защо Никола Вапцаровъ а не други?

Г.Младеновъ знае , че Вапцарови като хора не чинятъ много!

Но Г. Младеновъ знае , че трябва да се противопостави на сърбо-македонците въ Скопие , че Вапцарови са “македонци”.

Както на Атанасъ Малеевъ така и на Славянскиятъ комитетъ Г.Младеновъ поставя искания , че те ще трябва да пишатъ , че въ Македония хората са българи!

Това са условията на Г. Младеновъ.

Отъ пътешествието презъ май 1982 година до Римъ нищо не излезе, понеже нито ТОДОРЪ ЖИВКОВЪ нито АЛЕКСАНДЪРЪ ЛИЛОВЪ поставиха някакви искания отъ самиятъ Иванъ Михайловъ. На въпроса на Гнъ. Иванъ Михайловъ, кой знае за идването на Никола Вапцаровъ до Римъ, младиятъ Вапцаровъ отговори, че само Тодоръ Живковъ и Александъръ Лиловъ знаятъ. А моятъ чичко пита? АМИ КАКВИ са инструкциите на рускиятъ посланикъ?. това е за Чакъровъ и Цветановски!

Това е за онова което е казалъ Костадинъ Чакъровъ за връзките съ Иванъ Михайловъ. Другото е само единъ фейлетонъ, какъвто пишат Викторъ Цветановски и Костадинъ Чакъровъ! И самиятъ Петъръ Яповъ отъ Неврокопъ.

Македонските организации винаги са натискали българските дипломати , че България трябва да изработи българска национална доктрина съ която ние ще се бранимъ когато ни запитатъ за Македония?

 

Презъ осемдесетте години на миналиятъ векъ се урежда празнуването на освобождението на България отъ турско робство въ единъ отъ Торонтовските университети. За това празнуване председателя на Македоно-Българската черква Свети Георги (Г.Младеновъ) си дава съгласието, като си дава и подписа за поканата. Чакъровъ и Цветановски трябва да проверятъ преди да пишатъ! Тогава бе поканенъ и професоръ Гоцевъ отъ София ,на когото не бяха казали.Дойдоха Гнъ. Веселинъ Трайковъ и Костадинъ Палешутски плюсъ професоръ Косевъ.

На професорите бе внушено , че трябва да се изработи българска национална доктрина която ще бъде публикувана на няколко езика.Автора на идеята е Г. Младеновъ . Тогавашниятъ дипломатически представителъ Йорданъ Величковъ си представи услугите, които можеха да го лишат отъ работа!

Професорите не направиха нищо както и много други професори отъ България!

Следъ неуспеха на професорите въ София Гнъ. Й.Величковъ помоли Г. Младеновъ да му позволи, да потърси съдесйствието на българскиятъ професоръ Д.Гоцевъ, на който бе платенъ пътя до отиде до Римъ и направи изледвания по Македонскиятъ въпросъ .Идеята бе Професоръ Гоцевъ да отиде въ Римъ и тамъ да се срещне съ Иванъ Михайловъ  и да разговарятъ за бъдещето на Македония.

 Българскиятъ дипломатъ Йорданъ Величковъ се уплаши да се подпише на документа , че иска отъ професоръ Гоцевъ да напише българската национална доктрина.

Следъ това идва и фактътъ , че Иванъ Славковъ, иска да се види съ Младеновъ . Младиятъ дипломатъ - червеното (Никола Вапцаровъ ) се изненадва , че Иванъ Славковъ казалъ, че иска да се види съ батьо му Пандо и Гошо!.

Пандо Младеновъ отказва срещата, но автора приема и казва на Ваню , че иска една услуга отъ него - да предаде на Тодоръ Живковъ едно писмо, което автора трябваше да напише. На другиятъ день авторътъ пише писмо до Тодоръ Живковъ въ което го информира, че Югославия ще бъде парцелирана (разпокъсана) въ близкото бъдеще и , че ние българите ще трябва да предявимъ искания, Македония да бъде прикачена къмъ България!

Копие отъ това писмо автора дава на червеното (Н.Вапцаровъ) понеже се съмнява, дали Ваню ще го даде на Тодоръ Живковъ!

Презъ май 1989 година автора е поканенъ да празнува четиридесетъ години отъ завършването на Неврокопската гимназия. На границата авторът (Г.М.) има проблемъ, не му даватъ да влезе въпреки , че има виза. Митничарите искатъ да му взематъ спомените на Иванъ Михайловъ . Спомените бяха предназначени за професоръ Гоцевъ.Следъ дълги дандании на границата авторът влиза и казва на Методи Димовъ , че иска да се стрещне съ професоръ Гоцевъ и Иванъ Александровъ . Престоя на Г. Младеновъ въ България е ограниченъ! Вечерта въ Хотелъ Плиска се провежда вечеря, на която авторът и професоръ Гоцевъ се разбиратъ , че ще се иска отъ правителството да ни разреши пререгистрирането на Македонскиятъ Наученъ Институтъ.

За тази работа се заема Мая Вапцарова която урежда среща на Г. Младеновъ съ Христо Малеевъ отъ БКП.

Отвънъ предъ  голямото здание стояха Мая Вапцарова, Методи Димовъ ,Д-р Янко Бойчевъ и Лили Младенова.

Г. Младеновъ представя въпроса за Македония и парцелирането на Югославия.

 Христо Малеевъ казва на Младеновъ , че Съветскиятъ съюзъ никога няма да позволи Югославия да бъде парцелирана! Г.Младеновъ отговаря , че следъ няколко години Съветскиятъ съюзъ, няма да го познаете на картата, понеже, Америка вече го е парцелирала!

Г.Младеновъ пита Христо Малеевъ дали БКП би позволила пререгистрацията на Македонскиятъ Наученъ Институтъ. Г.Младеновъ казва на Малеевъ , че има професори които са писали писмо на тази тема. Христо отговаря: защо не ми се обадятъ тези професори! Младеновъ отговаря: защо не имъ се обадите Вие? Вие имате имената имъ!

И съ това ще трябва да приключа понеже показанията ставатъ много дълги?

Г.Младеновъ е човекъ, който живее въ градъ Торонто отъ 1951 година.

 

 Задаваме въпросъ на ВИКТОРЪ ЦВЕТАНОВСКИ И КОСТАДИНЪ ЧАКЪРОВЪ? ЗНАЯТЪ ЛИ КОЙ ПЛАЩАШЕ РАЗНОСКИТЕ ЗА РЕЙСОВЕТЕ, КОГАТО ХОРАТА ВЪ МАКЕДОНИЯ СЕ СъБИРАХА ДА ВИКАТЪ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ?

 Като напишатъ статия ще имъ отговоримъ. Г.М