Братъ Любе бара помощтъ. Letter to the Honorable Stephen Harper,
Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ

Братъ Любе бара помощтъ.

Какъ ви ли не предложение ни се правятъ, за да станемъ македонски патриоти!

На 7 априлъ тази година (2009) братъ ми Пандо ми се обади, по телефона, за да ме информира,че единъ нашъ приятелъ на име Бранко отъ Бразилия му се  е обадилъ, да му иска сeдествието да помогне на някой си вчерашенъ кандидатъ за президентъ, на днешната сръбска република Македония,който се намиралъ на гости при него. Отъ бързане братъ ми(Пандо Младеновъ), не ми обясни кой е този които е загубилъ изборитe за президентъ и сeга искалъ някаква си помощтъ отъ МПО. Братъ ми, побързалъ и казалъ на Бранко (отъ Тетово сега въ Бразилия) да се обади до Verginia Surso въ канцеларията на МПО, за помощтъ. Вержния Сурсо е дъщеря на Христо Низамовъ, които е пръвъ братовчедъ на Симеонъ Радевъ. Христо Низамовъ е написълъ свойтe спомени на английски, които се казватъ STRUGGLE for FREEDOM но дъщеря му не ги е прочела, понеже на всяко второ изречение пише ,че Христо Низамовъ и неговиятъ братовчедъ Симеонъ Радевъ сe българи.

Но сeга да се върнемъ на братъ ЛЮБЕ БОШКОВСКИ.

И азъ Георги Младеновъ отъ бързане си помислихъ ,че става дума за Любомиръ Фръчкоски, кандидата за президентъ, на югославската комунистическа партия въ поробена отъ сърбитe Вардарска Македония.

Почнахъ да си задавамъ въпроса самъ, дали наистина Любомиръ Фръчкоски е стигналъ до тамъ, да иска помощтъ отъ Бранко, които веднага следъ втората свeтовна война бe въ българската чета, която влизаше въ Вардарска Македония отъ Гърцияe

И на края решихъ ,че трябва да се обадя на Бранко въ Бразилия, за цялата тази афера на Фръчкоски!

На 9 априлъ набрахъ сили и се обадихъ на Бранко за допълнителна информация.

Оказа се ,че при Бранко е братъ Любе Бошковски.Бранко помисли , че е братъ ми и все викаше Пандо, Пандо! Казахъ му, че съмъ Гошо, така ме знаятъ всички по Америка.

Бранко викна братъ Любе и му каза кой съмъ, преди да му подаде слушалката на телефона.

На братъ Любе се представихъ , че съмъ Гошо Младеновъ и веднага почнахъ да го питамъ, какво става по Македония.

Братъ Любе не каза ласки работи за двамата последни кандидати ,които искаха да управляватъ поробена отъ сърбитe Вардарска Македония.

Братъ Любе побърза да ми се похвали ,че въ неговата канцелария е ималъ портретите на Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ. Той сeщо така почна, да ме учи едва ли не, за какво сe се борели Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ.

Казахъ му на братъ Любе , че сестрата на Тодороъ Александровъ е идвала въ кeщи и , че азъ съмъ последниятъ човекъ, които е говорилъ съ Иванъ Михайловъ преди неговата кончина!

Казахъ на братъ Любе, онова което ми каза на края на Юни 1990 година Гнъ Михайловъ а това е: ДА НЕ СЕ БЪРЗА съ РЕФЕРЕНДУМУ въ Македония, тъй като сърбитe сe въ Вардарска Македония близо 100 години. Казахъ на братъ Любе ,че Иванъ Михайловъ ми каза да оставимъ на хората въвъ Вардарска Македония САМИ ДА СЕ ПРИСeЕДИНЯТЪ КЪМЪ БЪЛГАРИЯ!

На братъ Любе изказванието на Гнъ. Михайловъ предъ автора не му хареса!

Братъ Любе побърза да ми каже ,че едва ли може съ телефоненъ разговоръ да се разберемъ и си направи устата да го поканя да дойде въ Канада!

Казахъ му , че азъ Гошо Младеновъ съмъ българинъ и не се занимавамъ съ хора които казватъ , че сe “македонци”.

Въ цялиятъ този разговоръ братъ Любе ми казваше ,че е “македонецъ” Като казваше ,че е “македонецъ” азъ му казахъ какво написа по страницитe на www.utrinski.com.mk dated 4.03.2009 Vladimir Milcin and on 6.03.2009 the editorh of the above newspaper. Братъ Любе почна да се смее на глупостите ,че днешните “македонци” сe антични .

На братъ Любе му казахъ , че така както каратъ сърбо-македонцитe днесь, Македония е очаква онова което стана съ Косово.

Казахъ на братъ Любе ,че албанцитe , не сe за делене на Македония ,тe сe за нейното инкорпориране въ утрешна Албания.

Той самия призна ,че въ днешната Вардарска Македония има нещо което е афивъ но не го каза онова което е афифъ.

Азъ  Георги Младеновъ които написа материалътъ  няма нищо противъ нашитe братя българи.

Разказахъ на братъ Любе онова което Гнъ. Иванъ Михайловъ е казалъ на Георги Лебамовъ а това е да третираме нашитe братя бълри въвъ Вардарска Македония, като българи братя, но да не имъ вярваме много!

Г. Младеновъ

11.04.2009. Торонто 
Letter to the Honorable Stephen Harper, Prime Minister of Canada and  the Honorable Jason Kenney, Minister of Immigration and Citizenship.

Dear Mr. Harper and Mr. Kenney

We watched Channel 47 in Toronto on Saturday Feb.14 2009 to see you had attended the celebration of the fiftieth Jubilee of the United Macedonians in Canada held on February 08, 2009.

We, the Canadians of Bulgarian background from the geographical region called Macedonia, intend to shed some light on the subject of Macedonian nationality.

This United Macedonians came into existence 50 years ago! Why fifty years ago and not after 1912 when the first Balkan war endede

There are (MPO) Macedonian Patriotic Organizations in North America since 1927.  These MPO organizations were formed in USA and Canada with the purpose to inform the Canadian and American governments that the Slavic population of the geographical region is Bulgarian. We, in Canada, have the first Macedono-Bulgarian (Bulgarians from the geographical region called Macedonia) church (1910) on the corner of Sackville and Dundas east in Toronto.

Until 1945, no one had heard that there is such a nation as Macedonian. This so-called nation was invented by the Communist movement (archival records Feb 1934 in Moscow) in order to satisfy the Serbian aspirations in the Balkan Peninsula.  The organization, United Macedonians, was created by the Yugoslav Legation in Canada. Until just a few years ago, in all of the churches known as Macedonian, one could see the portraits of Tito and Alexander the Great (called Aleksander Macedonski or Veliki by the government of the FYR of Macedonia).

In 2005, the European community informed the government of the FYR of Macedonia that their history is Bulgarian and their famous “Macedonian language” is a dialect of Bulgarian. A few months ago, the European community removed the infamous Macedonian language from the languages of Europe.

Now with reference to the birthday of Gotze Delchev (a Bulgarian name), one would ask how did this man, the leader of the Macedonian (geograhical region) movement, come to be called Delchev and not Delchevski (the suffix –ski is used by the government in the FYR of Macedonia)e  On his last visit to Toronto, the former President of the FYR of Macedonia went to place flowers on the grave of his grandfather (grave number J 134). In the cemetery which is located at the intersection of St Clair East and Birchmount, the young man accompanying the former president had asked: “Mr. President, how come your grandfather is TRAIKOFF (Bulgarian) and you are Traikovskie

Since 1944, when the territory Vardar Macedonia was incorporated into Yugoslavia, nowhere did that government provide information as to the name of the organization to which Gotze Delchev (not Delchevski) belonged or to the purpose of this organization.  This organization was organized in 1893 in the city of SALONICA (to-day in Greece).  Its name was ‘Bulgarian-Macedonian Adrianopole Revolutionary Committee’.  The purpose of this committee was to organize the Bulgarians living in Macedonia and Thrace to ask the Ottoman Empire to grant Autonomy to this region.  The by-laws of the organization stated that only Bulgarians could belong to the organization and that those Bulgarians must be members of the Bulgarian Exarchate churches of the Ottoman Empire.

We conclude with some examples of happenings inside the FYR of Macedonia to-day.  We refer to articles which appeared in www.utrinski.com.mk  dated fourth and sixth of February 2009. In the first article, written by Vladimir Milcin chairperson of WWW. SOROS.org.Mk, Mr Milcin asked the government of the FYR of Macedonia how long, they would be ‘eating the poisonous apples of the communist movement’.  Mr. Milcin states that in the past when foreigners travelled through the geographical territory called Macedonia and asked the people who they were, the people always answered that they were Bulgarians.  In the second article, written by the editor of the paper Utrinski, Mr. Rauzov writes that the propaganda of the Republic states that the modern “Macedonians” are descendants of the ancient Macedonians. This Ancient Macedonism propaganda of the government is worse than mumps since there is a cure for mumps.  He goes on and states, that mumps, the disease, can be treated with medicine but the disease ‘Ancient Macedonism’ can only be cured by death.

We hope that, we have shed some light on how the communist movement created a political unit such as Macedonia and attempted to turn it into a new nationality.

For MPO Luben Dimitroff

George Mladenoff

Chair person.

Copies to:

Consul Generel of the FYR of Macedonia

Consul General of Bulgaria.
Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински Председателъ на Народното събрание, на Република България.

Уважаеми Гнъ Пирински.

Когато Вие приключвахтe  Вашитe разговори съ Гнъ.Трайко Веляноски, председателъ на парламента на днешната Югослвска република Македония,ние отъ редакцията на WWW.Makedonskatribuna.com бeхме вeче въ Camp BORDEN, кeдето офицеритe отъ НАТО ги учатъ английски. На този день 5ти Мартъ(2009г), имаше специална промоция за етническия характеръ на НАТО . До Българската маса бeха и руснацитe, които не сe членове на НАТО. Преди да влеземъ въ залата, кeдето всички нации си бeха представили свойтe кухни, единъ младъ адвокатъ отъ Торонто ни посрещна и по бърза, да ни представи брошурата,

( Very Short History of the Macedonian People From Prehistory to the Present

By Chris Stefou)

която офицеритe на днешната сръбска република Македония раздаваха, на онези които искаха да знаятъ нещо, за поробена отъ сърбитe Македония.

Възмутихме се отъ онова което пише въ самата брошура, която брошура ние Ви изпраща ме за да е прочететe на вашитe братя парламентаристи, които искатъ безусловно да помогнатъ на днешната сръбска република, да стане членъ на НАТО и Европейскиятъ сeюзъ.

Ние сме възмутени отъ това ,че Вие искатe отъ българскиятъ народъ, да забрави своето минало. Вие искатe ние българитe да предстанемъ съ свойтe стереотипи отъ миналото. Като казахтe въ българскиятъ парламентъ да забравимъ стериотипитe отъ миналото, Вие не ни обеснихтe кои сe тeзи стереотипи ,които ние като българи, трябва да забрави ме . Прави ни лошо впечатление ,че въ миналото вашитe родители ни пишеха да забравимъ ,че смe българи, а сeга Вие отъ трибуната на българскиятъ парламентъ ни поръчатe сeщото, което ни поръчаха онези които служеха на сръбскитe национални интереси.

Допускаме ,че някой отъ Васъ е прочелъ по страницитe на www.utrinski.com.MK  dated 3-4-5-.6 march 2009 онова което пишатъ сърбо-македонскитe нехаранимайковци.Ние се възмущаваме отъ Вашето държание ,че за да имало миръ на Балканитe ние българитe ще трябвало да забравимъ своето минало и да станемъ аморфна маса, отъ която сърбитe могътъ да направятъ сърби!

За насъ Македонскитe българи тeзи ваши порeки не са  нищо друго освенъ една продължителна сръбска политика спрямо всичко българско.

За насъ това което каза въ парламента Гнъ. К. Каракачановъ( че въ Нато и Европа няма место за държава която краде българската история и насява омраза къмъ всичко българско) е много важно, тъй като ние нямаме намерение да се отказваме отъ нашето българско минало и нeмаме намерение да си вкарваме трънъ въ гащитe, като позволяваме на единъ файтонъ сръбски даскалчета да ни придаватъ  историята на Македонското освободително движение.

Ние искаме да Ви припомнимъ ,че ако тази сръбска държавичка  Македония, влезе въ Нато и Европейскиятъ сeюзъ ,утре тe ще искатъ България да имъ дава своя Пирински край, тъй като държавичката на КОМИНТЕРНА едва ли би могла да сeществува.

Ние българитe няма да Ви позволимъ да правитe онова което правеха вашитe родители следъ 9 сеп. 1944г.

Помислетe си, ние българитe сме за една българска държава, отъ всички българи живеещи въ географскитe области МИЗИЯ ,ТРАКИЯ и Македония.

Съ тeзи няколко реда ние приключваме, като Ви припомняме ,че утре българскитe поколение може да Ви проклинатъ за това което правитe днесь

За МПО и www.Makedonskatribuna.com Г.Младеновъ

6.03.2009г.

Копие отъ брошурата на сърбо—македонцитe е включена въ този документъ.
Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ заместникъ министъръ на външнитe работи на Р.България.(12.05.2009)

  1. Гнъ. Керемеджиевъ добре дошли въ Канада.предполагамъ ,че прочетохтe какъ се казва тази черква, въ която смe се сeбрали днесьe Азъ се казвамъ Георги Младеновъ и съмъ председателъ на МПО Любенъ Димитровъ . Приготвилъ съмъ Ви няколко въпроса на които искъмъ да ми отговоритee Ето и въпроситe!
  2. Знаетe ,че ежедневно сръбската република Македония бълва срещу насъ българитe.
  3. Преди България да гласува за влизането на тази република, въ НАТО и Европейскиятъ сeюзъ, бихтe ли ни казали дали България ЩЕ ИСКА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ГОРЕ СПОМЕНАТАТА СРЪБСКА РЕПУБИЛКА?
  4. Ще искатe ли въ конституцията на горе спомената сръбска република да се впише ,че тамъ живеятъ българи и бихтe ли поискали отъ тяхъ, да отворятъ българскитe училища и черкви които бяха затворени 1913 година следъ, като територията ,Вардарска  Македония бe окупиране отъ сърбитe?
  5. Какъ ще се справитe съ сръбската република Македония, ако тя бeде приета въ НАТО и Европейскиятъ сeюзъ и следъ това поиска Пиринскиятъ край на България да бeде прикаченъ къмъ тяхната сърбо-македонска територия?
  6. Чакаме отговоритe.